Danh mục dịch vụ kỹ thuật

Mã ICD Tên Tên tiếng anh
A02 Nhiễm salmonella khác Other salmonella infections
A02.0 Viêm ruột do salmonella Salmonella enteritis
A02.1 Nhiễm trùng huyết do salmonella Salmonella septicaemia
A02.2 Nhiễm salmonella khu trú Localized salmonella infections
A02.8 Nhiễm trùng salmonella xác định khác Other specified salmonella infections
A02.9 Nhiễm trùng salmonella, không đặc hiệu khác Salmonella infection, unspecified
A03 Bệnh lỵ trực khuẩn Shigellosis
A03.0 Bệnh lỵ trực khuẩn do Shigella dysenteriae Shigellosis due to Shigella dysenteriae
A03.1 Bệnh lỵ trực khuẩn do Shigella flexneri Shigellosis due to Shigella flexneri
A03.2 Bệnh lỵ trực khuẩn do Shigella boydii Shigellosis due to Shigella boydii

Chức năng nhân viên

Vui lòng chờ trong giây lát