Danh mục dịch vụ kỹ thuật

Mã ICD Tên Tên tiếng anh
A08 Nhiễm trùng đường ruột do virus và tác nhân xác định khác Viral and other specified intestinal infections
A08.0 Viêm ruột do rotavirus Rotaviral enteritis
A08.1 Bệnh lý dạ dày ruột cấp do tác nhân Norwalk Acute gastroenteropathy due to Norwalk agent
A08.2 Viêm ruột do Adenovirus Adenoviral enteritis
A08.3 Viêm ruột do virus khác Other viral enteritis
A08.4 Nhiễm trùng đường ruột do virus, không xác định loài Viral intestinal infection, unspecified
A08.5 Nhiễm trùng đường ruột, xác định khác Other specified intestinal infections
A09 Viêm dạ dày - ruột và đại tràng do nguyên nhân nhiễm trùng và chưa xác định được nguồn gốc nhiễm trùng Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin
A15 Lao hô hấp, có xác nhận về vi khuẩn học và mô học Respiratory tuberculosis, bacteriologically and histologically confirmed
A15.0 Lao phổi, xác nhận bằng soi đờm có cấy hoặc không cấy đờm Tuberculosis of lung, confirmed by sputum microscopy with or without culture

Chức năng nhân viên

Vui lòng chờ trong giây lát