Danh mục dịch vụ kỹ thuật

Mã ICD Tên Tên tiếng anh
A15.1 Lao phổi, chỉ xác nhận bằng nuôi cấy Tuberculosis of lung, confirmed by culture only
A15.2 Lao phổi, xác nhận về mô học Tuberculosis of lung, confirmed histologically
A15.3 Lao phổi được xác nhận bằng những phương pháp không xác định loài Tuberculosis of lung, confirmed by unspecified means
A15.4 Lao hạch lympho trong lồng ngực, xác nhận về vi trùng học hoặc mô học Tuberculosis of intrathoracic lymph nodes, confirmed
A15.5 Lao thanh quản, khí quản và phế quản, xác nhận về vi trùng học và mô học Tuberculosis of larynx, trachea and bronchus, confirmed bacteriologically and histologically
A15.6 Lao màng phổi, xác nhận về vi trùng học và mô học Tuberculous pleurisy, confirmed bacteriologically and histologically
A15.7 Lao hô hấp sơ nhiễm, xác nhận về vi trùng học và mô học Primary respiratory tuberculosis, confirmed bacteriologically and histologically
A15.8 Lao hô hấp khác, xác nhận về vi trùng học và mô học Other respiratory tuberculosis, confirmed bacteriologically and histologically
A15.9 Lao hô hấp không xác định, xác nhận về vi trùng học và mô học Respiratory tuberculosis unspecified, confirmed bacteriologically and histologically
A16 Lao đường hô hấp, không xác nhận về vi khuẩn học hoặc mô học Respiratory tuberculosis, not confirmed bacteriologically or histologically

Chức năng nhân viên

Vui lòng chờ trong giây lát