Điện thoại: 0236.3957.732

Khoa Kế hoạch hóa gia đình được thành lập theo Quyết định số 172/QĐ-BVPSNĐN ngày 24/3/2016 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

1. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 15 cán bộ, viên chức, gồm: 01 trưởng khoa, 01 phó trưởng khoa, 01 hộ sinh trưởng khoa và 12 nhân viên.Trưởng khoa

BSCKI. Đào Nguyễn Diệu Hiền

Phó trưởng khoa

BSCKI. Đặng Công Tuân

Hộ sinh trưởng khoa

CN. Phạm Thị Hường

2. Chức năng, nhiệm vụ 

Khoa Kế hoạch hóa gia đình là khoa lâm sàng có chức năng tư vấn, thực hiện các công việc liên quan đến kế hoạch hóa gia đình, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện các công việc tại khoa. 

Khoa có nhiệm vụ: Khám, tư vấn và thực hiện các phương pháp kế hoạch hóa gia đình; Cung cấp dịch vụ thân thiện vị thành niên; Tư vấn và thực hiện dịch vụ phá thai: ngoại và nội khoa; Huấn luyện và đào tạo; Giáo dục truyền thông; Nghiên cứu khoa học; Chỉ đạo tuyến về chuyên môn cho các bệnh viện thuộc thành phố.


Ngày đăng: 11/07/2018