ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN – NHI ĐÀ NẴNG LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2020-2025

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN – NHI ĐÀ NẴNG LẦN 

THỨ III NHIỆM KỲ 2020-2025

Thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch số 79-KH/ĐUK, ngày 26/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch 26-KH/ĐUBVPSN ngày 11/5/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong hai ngày 19 và 20/5 Đảng bộ Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ phiên thứ nhất (phiên trù bị) diễn ra vào ngày 19/5 để chuẩn bị một số nội dung phục vụ cho Đại hội phiên chính