Các văn bản luật, nghị quyết ban hành năm 2020

3.  Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021)

4.  Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021).

5.  Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp ( có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021)

6. Luật Thanh niên (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021

7.  Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)  có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021

8.  Luật Đầu tư (sửa đổi)  có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021

9.  Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án có hiệu lực thi hành  01/01/2021

10. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành  01/01/2021.


Địa điểm google map

LIÊN HỆ NGAY 0236 395 7777 nếu có thắc mắc!

We truly care about our users and our service.

LIÊN HỆ NGAY

Chức năng nhân viên

Vui lòng chờ trong giây lát