Đính kèm văn bản số: 3038/SYT-TCCB ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng Về việc xác nhận thẩm định hồ sơ công bố đáp ứng yêu cầu đào tạo thực hành.

Đính kèm văn bản số: 6598/SYT-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng Về việc xác nhận thẩm định hồ sơ công bố đáp ứng yêu cầu đào tạo thực hành.

Ngày đăng: 23/11/2022