SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện

chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng

trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng”

 

Căn cứ Kế hoạch số 130-KH/ĐUK ngày 18/01/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng;

Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/ĐUBVPSN ngày 30/01/2023 của Ban thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng;

Ngày 28/02/2023, Đảng bộ Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng”.

Đồng chí Phạm Chí Kông – Phó Bí thư Đảng ủy

 

Tham gia học tập, các đảng viên được nghe truyền đạt 03 nội dung chính của chuyên đề gồm: (1) tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và con người, (2) những yếu tố tác động đến giá trị văn hóa, con người Đà Nẵng, (3) một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng văn hóa con người Đà Nẵng, trong đó có viên chức và người lao động Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng.

Qua đó, các đồng chí đảng viên phát biểu đóng góp ý kiến, nêu nhận thức của cá nhân và tác dụng của chuyên đề trong vai trò công tác của bản thân.

 

Đồng chí Trần Cao Thanh Bình báo cáo sinh hoạt chuyên đề

Việc thực hiện tốt Chuyên đề năm 2023 là nhiệm vụ trọng tâm đối Đảng bộ Bệnh viện, nhằm khơi dậy, làm lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa, chuẩn mực đạo đức, tinh thần và tiềm năng, thế mạnh, sức sáng tạo của con người Đà Nẵng.

Xác định rõ tầm quan trọng của chuyên đề năm 2023, Đảng bộ Bệnh viện đã nêu ra thực trạng việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng tại Bệnh viện. Chủ trương chính của Đảng bộ Bệnh viện gồm 3 nội dung chính:

         Thứ nhất, tổ chức các lớp sinh hoạt chính trị cho toàn thể đảng viên về nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng.

         Thứ hai, đưa nội dung Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng trở thành nề nếp sinh hoạt thường quy.

          Thứ ba, đưa ra các chế tài đối với hành vi hút thuốc lá trong môi trường bệnh viện; tổ chức các ngày hội, hội thi dân gian vào những ngày lễ lớn nhằm lưu giữ những nét văn hóa truyền thống.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Việc học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm góp phần bồi đắp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc của mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức cùng đóng góp công sức, trí tuệ đưa thành phố Đà Nẵng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Đồng thời, Hội nghị cụ thể hoá các nội dung học tập phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Bệnh viện Phụ sản - Nhi, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, viên chức trên địa bàn thành phố để cùng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.     

Kết lời, đồng chí Phạm Chí Kông – Phó Bí thư Đảng ủy đề nghị việc nghiên cứu, học tập và tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2023 cần phải tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả và tiếp tục đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ.

 

Ngày đăng: 14/03/2023