Danh mục dịch vụ kỹ thuật

Mã ICD Tên Tên tiếng anh
A00 Bệnh tả, không đặc hiệu Cholera
A00.0 Bệnh tả do Vibrio cholerae 01, typ sinh học cholerae Cholera due to Vibrio cholerae 01, biovar cholerae
A00.1 Bệnh tả do Vibrio cholerae 01, typ sinh học eltor Cholera due to Vibrio cholerae 01, biovar eltor
A00.9 Bệnh tả, không đặc hiệu Cholera, unspecified
A01 Bệnh thương hàn và phó thương hàn Typhoid and paratyphoid fevers
A01.0 Thương hàn Typhoid fever
A01.1 Bệnh phó thương hàn A Paratyphoid fever A
A01.2 Bệnh phó thương hàn B Paratyphoid fever B
A01.3 Bệnh phó thương hàn C Paratyphoid fever C
A01.4 Bệnh phó thương hàn, không đặc hiệu Paratyphoid fever, unspecified

Chức năng nhân viên

Vui lòng chờ trong giây lát