Danh mục dịch vụ kỹ thuật

Mã ICD Tên Tên tiếng anh
A16.0 Lao phổi, âm tính về vi khuẩn học và mô học Tuberculosis of lung, bacteriologically and histologically negative
A16.1 Lao phổi, không xét nghiệm vi khuẩn học và mô học Tuberculosis of lung, bacteriological and histological examination not done
A16.2 Lao phổi, không đề cập đến việc xác nhận về vi khuẩn và mô học Tuberculosis of lung, without mention of bacteriological or histological confirmation
A16.3 Lao hạch lympho trong lồng ngực, không đề cập đến việc xác nhận về vi khuẩn học và mô học Tuberculosis of intrathoracic lympho nodes, without mention of bacteriological or histological confirmation
A16.4 Lao thanh quản, khí quản và phế quản, không đề cập đến việc xác định về vi khuẩn học và mô học Tuberculosis of larynx, trachea and bronchus, without mention of bacteriological or histological confirmation
A16.5 Lao màng phổi, không đề cập đến việc xác nhận về vi khuẩn học và mô học Tuberculous pleurisy, without mention of bacteriological or histological confirmation
A16.7 Lao hô hấp sơ nhiễm không đề cập đến việc xác nhận về vi khuẩn học và mô học Primary respiratory tuberculosis without mention of bacteriological or histological confirmation
A16.8 Lao hô hấp khác, không đề cập đến việc xác nhận về vi khuẩn học và mô học Other respiratory tuberculosis, without mention of bacteriological or histological confirmation
A16.9 Lao hô hấp không xác định và không đề cập đến việc xác nhận về vi khuẩn học và mô học Respiratory tuberculosis unspecified, without mention of bacteriological or histological confirmation
A17† Lao hệ thần kinh Tuberculosis of nervous system

Chức năng nhân viên

Vui lòng chờ trong giây lát