Thông báo phỏng vấn tuyển dụng HĐLĐ năm 2020 In
Thứ ba, 17 Tháng 11 2020 09:32

Đính kèm theo thông báo số 1189/TB-BVPSNĐN ngày 17 tháng 11 năm 2020, phụ lục bên dưới:

Tài liệu tham khảo thi phỏng vấn 1

https://drive.google.com

Tin cũ hơn: