Địa chỉ: Tầng 1 – Khu D – Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3957.715

Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện được thành lập theo Quyết định số 163/QĐ-BVPSNĐN ngày 24/3/2016 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng. 

1. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 04 cán bộ, viên chức, gồm: 01 phó trưởng phòng và 03 nhân viên.

Phó trưởng phòng

BSCKII. Thái Thị Thanh Thủy

2. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện là phòng nghiệp vụ, là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng Quản lý Chất lượng Bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động của phòng và công tác quản lý chất lượng Bệnh viện.

Phòng có nhiệm vụ: quy định tại Mục 2 Điều 12 của Thông tư số 19/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 12/7/2013 về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện

Cụ thể như:

Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc và Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

- Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong Bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt.

- Phối hợp với các Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Điều dưỡng và các đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá các hoạt động liên quan đến cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh.

- Phối hợp với các đơn vị kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định, quy chế chuyên môn.

- Tổ chức đánh giá chất lượng Bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.

- Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sự cố tại các đơn vị trong bệnh viện.

-Tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế.

- Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu liên quan đến đánh giá, đo lường chất lượng bệnh viện (thông qua các hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất, thông tin thu thập từ đường dây nóng…) và báo cáo, đề xuất các biện pháp cải tiến khắc phục.

- Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng trong bệnh viện.

- Phối hợp với Phòng Chỉ đạo tuyến – Đào tạo và Hợp tác quốc tế và các đơn vị, tổ chức có liên quan để xây dựng, triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh.

3. Các bộ phận

+ Quản lý chất lượng khám chữa bệnh;

+ Quản lý chất lượng nguồn nhân lực;

+ Quản lý chất lượng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế;

+ Tổng hợp và xây dựng, triển khai kế hoạch chiến lược.