Điện thoại: 0236.3957.760/119

Khoa Hiếm muộn được thành lập theo Quyết định số 174/QĐ-BVPSNĐN ngày 24/3/2016 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

1. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 18 cán bộ, viên chức, gồm: 01 trưởng khoa, 01phó trưởng khoa, 01 hộ sinh trưởng khoa và 15 nhân viên.


Trưởng khoa

BSCKII. Nguyễn Thị Phương Lê 

Phó trưởng khoa

BSCKII. Trần Thy Yên Thùy

Hộ sinh trưởng khoa

CN. Phạm Thị Minh Hương


2. Chức năng, nhiệm vụ 

Khoa Hiếm muộn là nơi tư vấn, điều trị bệnh nhân hiếm muộn, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động tại khoa. 

Khoa có nhiệm vụ: Tiếp nhận, tư vấn, khám điều trị bệnh nhân hiếm muộn cả nam và nữ; Tham gia đào tạo, đào tạo liên tục; Tham gia nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong ứng dụng các kỹ thật mới trong điều trị

3. Các bộ phận

- Điều trị hiếm muộn nam;

- Điều trị hiếm muộn nữ;

- Labo.