Địa chỉ: Tầng 3 – Khu D – Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3957.770

Phòng Công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định số 159/QĐ-BVPSNĐN ngày 24/3/2016 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng.

1. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 08 cán bộ, viên chức, gồm: 01 Trưởng phòng và 07 nhân viên có trình độ đại học trở lên.

Trưởng phòng

KS. Phan Bảo Sơn


2. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Công nghệ thông tin là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về hoạt động của phòng và việc tổ chức thực hiện công tác công nghệ thông tin của Bệnh viện.

Phòng có nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch về Công nghệ thông tin, quản lý và đảm bảo việc ứng dụng và bảo mật công nghệ thông tin trong Bệnh viện.

Cụ thể như:

- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch hoạt động về Công nghệ thông tin để trình Giám đốc bệnh viện xét duyệt và tổ chức thực hiện.

- Xây dựng mục tiêu, phương hướng phát triển Công nghệ thông tin của bệnh viện.

- Lập dự án, giám sát và triển khai các ứng dụng Công nghệ thông tin của bệnh viện. 

- Quản lý và điều hành toàn bộ hệ thống mạng máy tính tại bệnh viện gồm các mạng máy tính, máy chủ và các thiết bị tin học.

- Lập kế hoạch mua sắm các trang thiết bị liên quan đến hệ thống mạng, máy tính, phần mềm quản lý trong bệnh viện theo kế hoạch ngân sách được phê duyệt.

- Xây dựng hệ thống quản lý thông tin bệnh viện thống nhất tập trung.

- Xây dựng, phát triển mở rộng và giám sát bảo trì hệ thống mạng, phần cứng và các phần mềm quản lý.

- Tổng hợp, lưu trữ tất cả các hình ảnh hoạt động của Bệnh viện và các tổ chức đoàn thể trong Bệnh viện.

3. Các bộ phận

+ Quản lý, phát triển phần mềm quản lý Bệnh viện;

+ Quản lý hạ tầng phần cứng CNTT Bệnh viện;

+ Quản lý Website Bệnh viện;

+ Quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin toàn bệnh viện trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Thực hiện an toàn, bảo mật về công nghệ thông tin toàn Bệnh viện.