Địa chỉ: Tầng 1 – Khu D – Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3957.768

Phòng Chỉ đạo tuyến - Đào tạo và Hợp tác quốc tếđược thành lập theo Quyết định số 162/QĐ-BVPSNĐN ngày 24/3/2016 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng. 

1. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 04 cán bộ, viên chức, gồm: 01 trưởng phòng và 03 nhân viên có trình độ đại học trở lên.


Trưởng phòng

Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng

BSCKII. Huỳnh Thị Bích Ngọc


2. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Chỉ đạo tuyến - Đào tạo và Hợp tác quốc tế là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kế hoạch hoạt động của phòng; đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện; tổ chức chỉ đạo công tác chỉ đạo tuyến, tổ chức và quản lý đào tạo liên tục và hợp tác quốc tế của Bệnh viện.

Nhiệm vụ:thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong Quy chế Bệnh viện, ban hành theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Phối hợp các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ trong Bệnh viện và tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học; Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên; 

Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Bệnh viện.

a) Chỉ đạo tuyến và Đào tạo

- Phối hợp các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ trong Bệnh viện và tuyến dưới;

- Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên;

b) Nghiên cứu khoa học

- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch hoạt động về công tác Nghiên cứu khoa học trình Giám đốc bệnh viện xét duyệt và tổ chức thực hiện.

- Xây dựng mục tiêu, phương hướng phát triển Nghiên cứu khoa học của bệnh viện.

- Giám sát và triển khai các ứng dụng Nghiên cứu khoa học của bệnh viện.

- Xây dựng hệ thống quản lý thông tin bệnh viện thống nhất tập trung.

- Đào tạo - Nghiên cứu khoa học - Hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị.

- Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ và kỹ thuật, tổng hợp và báo cáo tiến độ đề tài Nghiên cứu khoa học trình Giám đốc Bệnh viện.

- Hoàn tất các thủ tục cần thiết phục vụ cho công tác của Hội đồng khoa học bệnh viện.

- Tổ chức mạng lưới nghiên cứu khoa học trong Bệnh viện.

- Quản lý và tổ chức các hội thảo, hội nghị, sinh hoạt khoa học chuyên ngành.

c) Hợp tác quốc tế

- Về quản lý, theo dõi, xây dựng và thực hiện các dự án tài trợ quốc tế: Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bệnh viện xây dựng và trình Giám đốc phê duyệt kế hoạch đối ngoại và hợp tác quốc tế dài hạn và hàng năm; Giúp Giám đốc theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế của Bệnh viện; các chương trình, dự án có nguồn vốn nước ngoài theo quy định của pháp luật; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bệnh viện cập nhật thông tin về nguồn tài trợ, lĩnh vực ưu tiên tài trợ của các tổ chức quốc tế và xây dựng mạng lưới đối tác quốc tế trong lĩnh vực y tế; Chủ trì, phối hợp với nhà tài trợ quốc tế và các đơn vị trực thuộc Bệnh viện xây dựng các dự án trong lĩnh vực y tế do Bệnh viện chủ trì, trình Giám đốc phê duyệt; Chủ trì, phối hợp thực hiện các dự án hợp tác quốc tế theo phân công của Giám đốc.

- Về đoàn ra, đoàn vào: Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bệnh viện xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí và tổ chức thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đón, tiếp khách quốc tế đến làm việc với Bệnh viện; Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu và các điều kiện khác để Ban Giám đốc làm việc với các đối tác nước ngoài. Soạn thảo văn bản ký kết, tổ chức ký kết giữa Bệnh viện với các đối tác nước ngoài; Tiếp nhận quà tặng và chuẩn bị quà tặng cho khách nước ngoài; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, đề xuất với Giám đốc cử cán bộ, viên chức, người lao động hợp đồng thuộc Bệnh viện đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài hoặc tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế; Làm đầu mối quản lý người nước ngoài đến làm việc, học tập, nghiên cứu tại Bệnh viện theo kế hoạch hợp tác giữa Bệnh viện với các tổ chức quốc tế; Xây dựng, trình Giám đốc ban hành theo thẩm quyền các quy chế quản lý viên chức, cán bộ hợp đồng đi nước ngoài; quy chế quản lý người nước ngoài làm việc tại các chương trình, dự án của Bệnh viện theo quy định của pháp luật; tổ chức theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi quy chế được ban hành.

- Về thông tin liên lạc: Chủ trì quản lý giao dịch, trao đổi thư đối ngoại, giới thiệu các chương trình, dự án với các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ, các đối tác trong và ngoài nước nhằm huy động nguồn vốn đầu tư và hợp tác quốc tế; Chủ trì biên soạn tài liệu về Bệnh viện bằng các thứ tiếng nước ngoài; Quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của Bệnh viện trong cộng đồng quốc tế; Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bệnh viện trong việc cung cấp thông tin đối ngoại cho các đối tác, tổ chức nước ngoài; Chủ trì việc thẩm định các văn bản bằng tiếng nước ngoài do Giám đốc ban hành và chịu trách nhiệm về tính chính xác của văn bản đó.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị quốc tế; tổ chức các buổi báo cáo về nội dung hoạt động của các đoàn và cá nhân được Bệnh viện cử đi nước ngoài về; 

- Đầu mối phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức khám, xét nghiệm, điều trị cho bệnh nhân là người nước ngoài theo quy chế của Bệnh viện, Ngành và các quy định của pháp luật;

- Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu, hồ sơ về quan hệ quốc tế của Bệnh viện đúng quy định hiện hành;

- Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về các nội dung liên quan đến hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Bệnh viện;

3. Các bộ phận:

+ Chỉ đạo tuyến;

+ Đào tạo liên tục;

+ Hợp tác quốc tế.