Điện thoại: 0236.3957.711/117

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn được thành lập theo Quyết định số 669/QĐ-BVPSNĐN ngày 10/7/2014 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

1. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 15 cán bộ, viên chức, gồm: 01 phó trưởng khoa và 14 nhân viên.

Phó trưởng khoa
BS. Đinh Thị Thanh Hà


2. Chức năng, nhiệm vụ
Khoa có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện. Nhiệm vụ: Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế cho toàn bệnh viện;  Giám sát việc xử lí chất thải cho toàn bệnh viện; Bảo đảm vệ sinh bệnh viện sạch đẹp; Giám sát mọi thành viên trong bệnh viện thực hiện kĩ thuật vô khuẩn, vệ sinh khoa phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm; Huấn luyện, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới về công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện; Khoa được trang bị đủ phương tiện, dụng cụ, hoá chất để thực hiện nhiệm vụ.