Địa chỉ: Tầng 1 – Khu D – Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3957.768

Phòng Điều dưỡng được thành lập theo Quyết định số 658/QĐ-BVPSNĐN ngày 10/7/2014 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng. 

1. Tổ chức nhân sự

Phòng Điều dưỡng gồm 01 phó phòng, 01 nhân viên. Phòng phụ trách 79 nhân viên phục vụ (hộ lý).


Phó trưởng phòng

Nguyễn Thị Hoàng Oanh


2. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Điều dưỡng của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện là chịu trách nhiệm trước Giám đốc về hoạt động của phòng và việc tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

Nhiệm vụ:thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong Quy chế Bệnh viện, ban hành theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Cụ thể như:

- Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều duờng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc nguời bệnh toàn diện theo quy định;

- Đầu mối xây dựng các quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc nguời bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, của từng chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

- Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý thực hiện đúng các quy trình, kỹ thuật chuyên môn;

- Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ nguời bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tu tiêu hao y tế. Giám sát, quản lý việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

- Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý;

- Phối hợp với Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

- Phối hợp với Phòng Chỉ đạo tuyến – Đào tạo và Hợp tác quốc tế thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý;

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

- Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc nguời bệnh trong bệnh viện;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi đuợc Giám đốc bệnh viện phân công.

3. Các bộ phận

+ Quản lý chăm sóc toàn diện;

+ Tham gia đào tạo liên tục;

+ Nghiên cứu khoa học.