Điện thoại: 

   - Bộ phận Vi sinh: 0236.3957.705

   - Bộ phận Sinh hóa: 0236.3957.706

   - Bộ phận Hyết học: 0236.3957.707

Khoa Xét nghiệm được thành lập theo Quyết định số 181/QĐ-BVPSNĐN ngày 24/3/2016 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

1. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 44 cán bộ, viên chức, gồm: 01 trưởng khoa, 01 kỹ thuật viên trưởng khoa và 42 nhân viên.

 
 

 

Trưởng khoa

BSCKI. Trần Thị Ngọc Tuệ


Kỹ thuật viên trưởng khoa

CN. Nguyễn Thị Đào

2. Chức năng, nhiệm vụ

Khoa Xét nghiệm là khoa cận lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm về sinh hóa, huyết học, vi sinh, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động tại khoa. Khoa gồm 3 bộ phận, mỗi bộ phận có chức năng nhiệm vụ đặc trưng.

Khoa Xét nghiệm là cơ sở thực hiện các kĩ thuật xét nghiệm về huyết học, hoá sinh, vi sinh, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị và truyền máu; Phải bảo đảm an toàn cho các thành viên trong khoa và môi trường xung quanh; Việc quản lí trang thiết bị theo đúng quy chế quản lí và sử dụng vật tư, thiết bị y tế; Tham gia đào tào vàđào tạo liên tục, nghiên cứu khoa học.

Bộ phận truyền máu luôn luôn có đủ các nhóm máu dự trữ để phục vụ cho người bệnh cấp cứu; Truyền máu phải bảo đảm an toàn tuyệt đối; Truyền máu phải đúng chỉ định, càng hạn chế truyền máu càng tránh rủi ro cho người bệnh; Phải tổ chức vận động được nhiều người tự nguyện hiến máu nhân đạo.

3. Các bộ phận

- Sinh hóa;

- Huyết học - Truyền máu;

- Vi sinh.