Điện thoại: 0236.3957.732

Khoa Kế hoạch hóa gia đình được thành lập theo Quyết định số 172/QĐ-BVPSNĐN ngày 24/3/2016 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

1. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 15 cán bộ, viên chức, gồm: 01 trưởng khoa, 01 phó trưởng khoa, 01 hộ sinh trưởng khoa và 12 nhân viên.Trưởng khoa

THS. BS. Vũ Văn Long