Điện thoại: 0236.3957.704

Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng được thành lập theo Quyết định số 180/QĐ-BVPSNĐN ngày 24/3/2016 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

1. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 24 cán bộ, viên chức, gồm: 01 phó trưởng khoa, 01 kỹ thuật viên trưởng khoa và 22 nhân viên.


 

Phó trưởngkhoa

BSCKI. Lưu Bá Phong


Kỹ thuật viên trưởng khoa

CN. Huỳnh Đăng Thuận2. Chức năng, nhiệm vụ
Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng là khoa cận lâm sàng, thực hiện các kỹ thuật về chẩnđoán hìnhảnh và thăm dò chức năng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động tại khoa. 
Nhiệm vụ:thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong Quy chế Bệnh viện, ban hành theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.