Ban giám đốc Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
GIÁM ĐỐC
TS.BS. TRẦN ĐÌNH VINH
Điện thoại: 0236.3957.888
Di động: 0903.523.499

                                                            

PHÓ GIÁM ĐỐC                                        PHÓ GIÁM ĐỐC                                          PHÓ GIÁM ĐỐC

        TS.BS. PHẠM CHÍ KÔNG              PGS.TS.BS. TRẦN THỊ HOÀNG                       BSCKII. VÕ HỮU HỘI