Ban giám đốc

Ban giám đốc Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
GIÁM ĐỐC
TS.BS. TRẦN ĐÌNH VINH
Điện thoại: 0236.3957.888
Di động: 0903.523.499

                                                            

PHÓ GIÁM ĐỐC                                        PHÓ GIÁM ĐỐC                                          PHÓ GIÁM ĐỐC

        TS.BS. PHẠM CHÍ KÔNG                       TS.BS. TRẦN THỊ HOÀNG                       BSCKII. VÕ HỮU HỘI           


                                                   

Chức năng nhân viên

Vui lòng chờ trong giây lát