Địa chỉ: Tầng 1 – Khu D – Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3957.222

Phòng Tài chính Kế toán được thành lập theo Quyết định số 660/QĐ-BVPSNĐN ngày 10/7/2014 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng. 

1. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 25 cán bộ, viên chức, gồm: 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và 20 nhân viên .Trưởng phòng
Kế toán trưởng
ThS. Huỳnh Thị Ngọc Yến

Phó trưởng phòng
ThS. Phạm Văn Bốn


2.    Chức năng nhiệm vụ

      Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và  tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt; Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định; Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện; Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện; Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản; Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định; Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

3.    Các bộ phận

      Thu chi ngân sách; Theo dõi viện phí; Theo dõi tài sản; Thủ quỹ