Địa chỉ: Tầng 1 – Khu D – Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3957.999

Phòng Hành chính Quản trị được thành lập theo Quyết định số 659/QĐ-BVPSNĐN ngày 10/7/2014 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng. 

1. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 26 cán bộ, viên chức, gồm: 01 Trưởng phòng và 25 nhân viên. 

Trưởng phòng
Võ Thị Thanh Trang


2.    Chức năng nhiệm vụ

      Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện; Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính; Tổ chức tốt công tác quản lí có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện; Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện; Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện; Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư thiết  bị thông dụng của bệnh viện; Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định; Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch; Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện; Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện; Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện; Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện; Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô; Định kỳ báo cáo giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

3.    Các bộ phận

      Hành chính, công văn đi, đến, lưu trữ hồ sơ; Tiếp khách; Cung ứng vật tư thông dụng; Sửa chữa nhà cửa, vườn hoa, cây cảnh; Điện, nước sạch, nước thải; Bảo vệ trật tự trị an; Thông tin liên lạc; Lái xe.